Home » การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

topic-program-payatiw-backmenu

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และ ก2

          รายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นการทำวิจัยของนักศึกษาแผน ก ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 มีดังนี้

การลงทะเบียน

graphic1

# นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ให้ดำเนินการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
# นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ให้ดำเนินการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

graphic2

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

 • คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 • ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ จำนวน 1 ท่าน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือนอกมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ท่าน
  (เป็นประธานในการสอบ)
 • ขั้นตอนการขอสอบ

graphic3

 • การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
process-002-1

# นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาที่ 3
# นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาที่ 4

** หากนักศึกษาไม่สามารถสอบได้ตามที่กำหนด จะต้องเสนอขอเลื่อนการ
สอบต่อประธานหลักสูตรได้ไม่เกินครั้งละ 4 สัปดาห์ (ตามแบบฟอร์ม บศ.2)

การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

 • คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าฯ ประกอบด้วย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (เป็นประธานในการสอบ)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 • ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยในการสอบต้องมีคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน

 • ขั้นตอนการขอทำรายงานความก้าวหน้าฯ

process-003

 • การรายงานความก้าวหน้าฯ

process-004

# นักศึกษาต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หากได้รับการประเมินผลสัญลักษณ์ S เป็น 0 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เกณฑ์การประเมินจำนวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์
เกณฑ์การกำหนดค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการประเมินเป็น S ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติจริงของนักศึกษาตั้ง 1 หน่วยกิตขึ้นไป โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้

กิจกรรม

สัดส่วน
(%)

ประมาณการณ์หน่วยกิต

แผน ก1 (36)

แผน ก2 (12)

นำเสนอเค้าโครงผ่าน

20

9

3

ทำการทดลองเสร็จสิ้น

30

9

3

วิเคราะห์ผลเสร็จสิ้น

20

9

3

เขียนวิทยานิพนธ์#

30

9

3

# การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร ในการรายงานความก้าวหน้าครั้งสุดท้าย
(final progress) นักศึกษาต้องเสนอต้นฉบับร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่พร้อมนำเสนอคณะกรรมการสอบ และนักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน หลังการรายงานความก้าวหน้าครั้งสุดท้าย

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย และสอบให้ได้ภายใน 45 วัน หากนักศึกษาไม่สามารถทำได้ภายในกำหนดให้ถือว่าสัญลักษณ์ S ในการประเมินครั้งสุดท้ายเป็นโมฆะ และต้องทำการรายงานความก้าวหน้าใหม่ (เป็นไปตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548) โดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 • ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ จำนวน 1 ท่าน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ท่าน (เป็นประธานในการสอบ)
 • ขั้นตอนการขอสอบและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

process-005

 
# ในกรณีสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบต่อนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปและบันทึกประเด็นการแก้ไข ให้นักศึกษาเซ็นรับทราบทันที โดยนักศึกษาต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองการแก้ไขภายใน 45 วัน นับจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ผ่านการสอบ
ครั้งนั้น
 • เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์

คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ศักยภาพการทำงานวิจัย 30% โดยพิจารณา
 • ความตั้งใจในการทำวิทยานิพนธ์
 • ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ความสามารถในการการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์
 • ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
 • การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ 70% แบ่งเป็น
 • คุณภาพวิทยานิพนธ์ 20%
 • การนำเสนอและสอบวิทยานิพนธ์ 20%
 • การเผยแพร่ 30%

หมายเหตุ
ประเมินศักยภาพการทำงานวิจัยตามแบบฟอร์ม บศ.7 โดยคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า
ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บศ.8 โดยคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมีผลการประเมินที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ Excellent (80-100%), Good (70-79%), Pass (60-69%), Fail (< 60%) ซึ่งผลการสอบจะได้ผลเป็น Excellent เมื่อนักศึกษาต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80 และมีเอกสารตอบรับการตีพิมพ์แล้วในวันสอบ

 

Sebagai bagian dari situs mesin slot jackpot terbesar dan terpercaya, situs mesin slot online Jackpot Mudah Terbesar kami menggunakan server terbaik dan teruji mesin slot online berkualitas. Dan mungkin penyedia mesin slot terbaru ini sudah memiliki lisensi resmi kelas dunia dan benar-benar dapat diandalkan untuk memastikan kelancaran para member terbaik mesin slot online gacor.