Home » หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

topic-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences
topic-bar-backtohome-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences

ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรปกติ)

ภาษาไทย        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences

ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาไทย        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Human Movement Sciences (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (หลักสูตร ปกติ)

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Human Movement Sciences)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Human Movement Sciences)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีความสามารถ

  • เชื่อมโยง ติดตามความก้าวหน้า พัฒนากรอบแนวคิด และวางแผนการวิจัยโดยบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ทั้งในมุมลึกและกว้าง เพื่อการแก้ปัญหาทางวิชาการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนาความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
  • คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผู้นำและผู้ตามทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
  • สื่อสาร นำเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมขนทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • แสดงออกซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

โครงสร้างของหลักสูตร
 สามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 1.1

หลักสูตรแบบ 1.2

ดุษฎีนิพนธ์

48

72

รวมตลอดหลักสูตร

48

72

รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาสำหรับหลักสูตรแบบ 1.1
476 997                         ดุษฎีนิพนธ์                         48 หน่วยกิต
Dissertation
3.1.3.2 รายวิชาสำหรับหลักสูตรแบบ 1.2
476 996                         ดุษฎีนิพนธ์                         72 หน่วยกิต
Dissertation
นอกเหนือจากการทำดุษฎีนิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

9 9


ปีที่
1 ภาคการศึกษาที่ 2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

18 18

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

27 27


ปีที่
2 ภาคการศึกษาที่ 2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

36 36


ปีที่
3 ภาคการศึกษาที่ 1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

45 45

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

3

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

3 9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

48 54

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับหลักสูตรแบบ  1.2)


รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 996

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

63


ปีที่
4 ภาคการศึกษาที่ 2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
    หลักสูตรแบบ 1.1 หลักสูตรแบบ 1.2

476 99

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

9

476 997

ดุษฎีนิพนธ์

Dissertation

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

72