Home » การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

การเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์

topic-bar-backtohome-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences

การสอบวัดคุณสมบัติ

 หลังจากที่นักศึกษาร่างกรอบแนวคิดของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะเริ่มงานดุษฎีนิพนธ์แล้ว  นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอสอบวัดคุณสมบัติ   โดยใช้แบบคำร้องขอสอบ บว. 30 (หน้า 31)  ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน   เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะดำเนินงานวิจัยโดยอิสระ ให้เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 47/2553) เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หน้า 21)

อาจารย์ที่ปรึกษายื่นเรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติโดยใช้แบบ บว. 31 (หน้า 33) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  4  คน  ดังนี้

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 3. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ จำนวน 1 คน (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้เสนอ)
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 2  คน

กรรมการข้อ 1 และ 2 ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการในข้อ 3 และ/หรือ 4

*** ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ**

การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า  ดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตของข้อสอบ น้ำหนักคะแนนของข้อสอบแต่ละส่วน ผู้รับผิดชอบออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ทั้งนี้อาจมีกรรมการบางท่านไม่ได้ออกข้อสอบซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อที่กำหนด ในการสอบนักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลนอกห้องสอบได้ ดังนั้นข้อสอบควรเป็นคำถามเชิงคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 70% และระเบียบวิธีวิจัย 30%   ใช้เวลาไม่ควรเกิน 1 เดือน ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อสอบจากคณะกรรมการและส่งให้นักศึกษา การส่งคำตอบแก่คณะกรรมการแต่ละท่านอาจทำเป็นรูปเล่มหรือส่งทางอิเล็คโทรนิคส์ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแต่ละชุด   อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องส่งคำตอบเป็นรูปเล่มหรือแผ่นซีดีแก่ประธานคณะกรรมการ 1 ชุดในวันสอบ (ตัวอย่างของแบบปกอยู่ในภาคผนวก หน้า 65)

ส่วนการสอบปากเปล่าจะเป็นการสอบที่ทดสอบความเข้าใจในข้อสอบข้อเขียน และอาจมีคำถามเพิ่มเติมจากกรรมการได้ ควรสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่นักศึกษาส่งคำตอบ รูปแบบการสอบขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบ ทั้งนี้ควรประกอบด้วย การนำเสนอคำตอบของนักศึกษาและการสอบถามเพิ่มเติม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังและถามคำถามได้   ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานและความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่ออธิบายเหตุผล ความสามารถในการตอบคำถามได้ตรงคำถามและถูกต้อง สอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอและสามารถให้เหตุผลและอ้างอิง บุคลิกภาพ การแสดงออกและความเชื่อมั่น วิธีการนำเสนอและสื่อ

เกณฑ์การประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ ได้แก่ คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 การสอบปากเปล่า คณะกรรมการสามารถประเมินได้ว่านักศึกษามีความรู้ และความพร้อมในการดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และคะแนนรวมของการสอบวัดคุณสมบัติทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ โดยใช้ใบแจ้งผลการสอบ  บว. 32  (หน้า 34) ภายใน 15 วันนับจากวันสอบ  นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้วมีสิทธิ์ขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้    สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถขอสอบได้อีกหนึ่งครั้งภายในภาคการศึกษาถัดไป หากนักศึกษาสอบครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 60.8

การเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

 หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาเสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ (ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  ฉบับที่ 73/2552) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านก่อน จึงจะดำเนินการเสนอขออนุมัติเค้าโครงฯ ได้   โดยยื่นแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  บศ. 1  (หน้า 35)  ซึ่งประกอบด้วย

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้เสนอ)
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน
 5. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ จำนวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้เสนอ)

กรรมการข้อ 1, 2 และ 4 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการในข้อ 3 และ/หรือ ข้อ  5 และไม่จำเป็นต้องเป็นชุดเดียวกันกับกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ                                                                             

***ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบเค้าโครงดุษฏีนิพนธ์ ***

          นักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษให้คณะกรรมสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ รายละเอียดของหัวข้อในการเสนอขอเค้าโครง แสดงไว้ในหน้า 38  สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาแนบแบบฟอร์มการประเมินเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ไปพร้อมกับรูปเล่มด้วย (หน้า 39)

รูปแบบการสอบขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบ ทั้งนี้ควรประกอบด้วย การนำเสนอของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและการสอบถามปากเปล่า  โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังและถามคำถามได้   การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสอบ  ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบ ผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ โดยใช้ใบแจ้งผลการสอบ  บศ. 3  (หน้า 36) ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ    ภายหลังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องยื่นแบบเสนอเค้าโครง บว. 23 (หน้า 37) พร้อมแผ่น CD (เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว) 1 แผ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ภายใน 45 วันทำการหลังวันสอบ

นักศึกษาที่เสนอขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ผ่านแล้วมีสิทธิ์ขอทุนสนันสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ได้  ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 58/2553)  (หน้า 23)

การรายงานความก้าวหน้ารายวิชาดุษฏีนิพนธ์

 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์ ทั้งการเสนอทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามแบบ บศ.5 (หน้า 43) เพื่อประเมินจำนวนหน่วยกิตที่ผ่าน (S) ในทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์  ภายใต้ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์ ตามแบบ บศ. 4   (หน้า 42) ซึ่งประกอบด้วย

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 3. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ จำนวน 1 ท่าน (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้เสนอ)
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะต้องมีไม่น้อยกว่า  3 คน   และกรรมการข้อ 1  และ 2  จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับข้อ 3 และ 4

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลักทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า***

เกณฑ์การประเมินผลความก้าวหน้า มีดังต่อไปนี้

กิจกรรมการประเมิน แบบ 1.1 แบบ 1.2
48 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต

ทบทวนวรรณกรรม กำหนดปัญหาที่สนใจศึกษา และสามารถเขียนเอกสารนำเสนอกรอบแนวคิดหรือ Concept paper ได้  และสอบวัดคุณสมบัติผ่าน 6 12
จัดทำร่างของเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บทที่ 1,2,3)  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแก้ไขและสามารถสอบผ่านเค้าโครงฯ 9 15
สร้างเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  และทดสอบเครื่องมือแล้วเสร็จ ดำเนินการทำวิจัย สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 12 18
วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นพร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 12 18
เขียนรายงานผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ผลงานดุษฎีนิพนธ์บางส่วนได้รับการตีพิมพ์/ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร ส่งร่างดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไข และเตรียมการสอบ 9 9

หลังการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาผลจำนวนหน่วยกิตที่ได้และแจ้งให้นักศึกษาทราบ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้า   บศ.6 (หน้า 52)  และแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (หน้า 47)  ภายใน 3 วันทำการ ต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

การสอบดุษฎีนิพนธ์

นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบดุษฎีนิพนธ์เมื่อ

– มีผลการประเมินความก้าวหน้าโดยได้ S ครบตามจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรกำหนด  และต้องดำเนินการสอบภายใน 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการสอบภายใน 45 วัน ให้ถือว่า การได้สัญลักษณ์ S ในครั้งการประเมินสุดท้ายเป็นโมฆะ

–  ได้รับอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

เมื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันกำหนดวันสอบได้แล้ว นักศึกษายื่นใบคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ บว.25 (หน้า 53) และแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ บว. 26 (หน้า 55) ซึ่งประกอบด้วย

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คน
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง           1 คน
 5. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ (ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้เสนอ)

กรรมการข้อ 1, 2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการในข้อ 4 และ/หรือ ข้อ  5

      ***ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์***

นักศึกษาต้องส่งดุษฎีนิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ให้คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์พิจารณาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

การสอบดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วยการนำเสนอและการซักถาม การสอบต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอและตอบคำถามของผู้สอบได้ และต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์มีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา รวมทั้งจำกัดเวลาการถามและการควบคุมการสอบให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย

เกณฑ์การประเมินผลสอบดุษฎีนิพนธ์  คือ ศักยภาพการทำงานวิจัย (30%) และการประเมินผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ (70%) ดังรายละเอียดตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 73/2552)

ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์ บว. 27 (หน้า 57) พร้อมกับแบบประเมินเกณฑ์การให้คะแนนสอบ แก่คณบดีและนักศึกษาภายใน 3 วันทำการถัดจากวันสอบ  ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นที่ต้องแก้ไข ลงในบว. 27.1 (หน้า 59) พร้อมทั้งอธิบายให้นักศึกษารับทราบ ทั้งนี้นักศึกษาต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองการแก้ไขในบว. 28 (หน้า 60) ภายใน  45 วันนับจากวันสอบ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น

ขั้นตอนไนการสอบต่างๆ ขอรายวิชาวิทยานิพนธ์

graphic01-bar-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences

 

ขั้นตอนการสอบเค้าเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

graphic02-bar-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences

ขั้นตอนประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

graphic03-bar-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences