Home » กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร

topic-bar-backtohome-doctor-of-philosophy-program-in-human-movement-sciences

rungtip

รศ.ดร. รุ้งทิพย์  พันธุเมธากุล
ประธานกรรมการฯ

chuleejone

รศ.ดร. ชุลี  โจนส์
กรรมการ

wichai

รศ.ดร. วิชัย  อึงพิจพงศ์
กรรมการ

orrawan

รศ.ดร. อรวรรณ  บุราณรักษ์
กรรมการ

sawitree

ผศ.ดร. สาวิตรี  วันเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ

naruemon

นางสาวนฤมล  ดอนบันเทา
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรฯ