Home » วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

topic-program-technic
topic-program-technic-backtohome2

ชื่อหลักสูตร (หลักสูตรปกติ)

ภาษาไทย        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ    Master of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):          วท.ม. (เทคนิคการแพทย์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Medical Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.Sc. (Medical Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชา สามารถประยุกต์ความรู้ในการ   ทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานทั้งการวินิจฉัยและการตรวจกรองในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้

2) มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสามารถเผยแพร่เป็นบทความวิจัยในหนังสือรวบรวมผลงานการนำเสนอในที่ประชุมและ/หรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานได้

3) มีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง มีความเข้าใจในการดูแลตนเอง การดูแลใน ครอบครัวการดูแลในชุมชนและสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ

4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง รวมทั้งสามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง

5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

6) มีความสามารถในการถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะในงานด้านเทคนิคการแพทย์ สู่สาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงสร้างของหลักสูตร
 สามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

36

        1. หมวดวิชาบังคับ

12

        2. หมวดวิชาเลือก*

4

        3. วิชาวิทยานิพนธ์

36

20

*นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก 2 สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามกลุ่มวิชาได้ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ

แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
356 712 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

Cells and Molecular Biology หรือ

3
453 701 ชีววิทยาเซลล์สมัยใหม่

Modern Cell Biology

3
452 723 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางพยาธิวิทยาคลินิก 2
  Research Methodology and Biostatistics in Clinical Pathology
**453 704 ระบบบริหารคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Clinical Laboratory and Quality Management System

2
*453 705 การประเมินวิธีทดสอบเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Assessment of Tests in Medical Diagnostic Laboratory

1
453 801 หัวข้อปัจจุบันทางเทคนิคการแพทย์ 1

Current Topics in Medical Technology I

1
XXX XXX วิชาเลือก

Elective

2
453 898 วิทยานิพนธ์

Thesis

9
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 11
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 9 11
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2              
หมวดวิชา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
453 702 การวิเคราะห์ การแปลผลและความสัมพันธ์ของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Clinical Laboratory Result Analysis, Interpretation

2
453 802 หัวข้อปัจจุบันทางเทคนิคการแพทย์ 2

Current Topics in Medical Technology II

1
XXX XXX วิชาเลือก

Elective

2
453 898 วิทยานิพนธ์

Thesis

9
453 899 วิทยานิพนธ์

Thesis

4
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 18 20

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6 โดยในแต่ละภาคการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด จะต้องยื่นแบบฟอร์มใบคำร้อง (บว.9)  และได้รับอนุมัติจากคณบดีจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้