Home » กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร

temduang
ศาสตราจารย์ ดร. เต็มดวง  ลิ้มไพบูลย์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
jureerut
รศ.ดร. จุรีรัตน์  ดาดวง

เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร
ratree
ผศ.ดร. ราตรี  ทวิชากรตระกูล

เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร
nutaya
รศ.ดร. ณัฐยา  แซ่อึ้ง

เป็นกรรมการและเลขานุการหลักสูตร
naruemon
นางสาวนฤมล  ดอนบันเทา

ผู้ช่วยเลขานุการ