Home » ขั้นตอนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรระดับปริญญาโท

topic-program-doctor-shewa-backtohome

 – ขั้นตอนการขอสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีนิพนธ์

เสนอคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยใช้ แบบ บว. 21
pngpix-com-arrow-down-png-transparent-image-65px
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
pngpix-com-arrow-down-png-transparent-image-65px
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
pngpix-com-arrow-down-png-transparent-image-65px

 

การเสนออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
– ภายใน 1 ปีการศึกษา หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
– อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ซึ่งกรรมการสอบประกอบด้วย
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  (ไม่ควรเป็นประธานกรรมการ)
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3. กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ 1 คน
4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1  คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย 1 คน (ควรเป็นบุคคลเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์)
– นักศึกษาขอสอบโดยผ่านความเห็นชอบของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
– นักศึกษาส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบ
–  การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยส่งใบแจ้งผลการสอบเค้าโครงภายใน 15 วัน ต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรร่วม (คุณนฤมล  ดอนบันเทา สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
หากนักศึกษาสอบผ่าน ทำเรื่องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม บว. 23 พร้อมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนำพร้อม CD บันทึกข้อมูล จำนวน 2 ชุดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้การสอบเค้าโครงต้องสอบผ่าน ก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 60 วัน
หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน ให้ทำการสอบอีกครั้งภายใน 60 วันหลังการสอบครั้งแรก หากสอบครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน นักศึกษาจะได้ค่า S = 0 สำหรับหน่วยกิตที่ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ไปแล้วหรือตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสอบ

 

pngpix-com-arrow-down-png-transparent-image-65px

 

 

การรายงานความก้าวหน้ารายวิชาวิทยานิพนธ์
        – นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์โดยเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ทุกภาคการศึกษา ก่อนลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต่อไป
        –  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  ตามแบบฟร์อม ประกอบด้วย
1.   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2.   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  (ถ้ามี)
3.   กรรมการบริหารหลักสูตรฯ/หรืออนุกรรมการวิชาการ                   1 คน
4.   อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง                                          1 คน
การเสนอแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1  และ ข้อ 2 จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการในข้อ 3  และ/หรือ 4 และในกรณีที่กรรมการ ข้อ 3 ได้พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรืออนุกรรมการวิชาการ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในเรื่องนั้น ๆ จนแล้วเสร็จ
        –  การเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จะต้องมีการเสนอทางวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเรื่องแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าและแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ภายใน 1 สัปดาห์ต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรร่วม (คุณนฤมล  ดอนบันเทา สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์)
–  เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จะต้องประเมินปริมาณงานของนักศึกษาเพื่อระบุจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ได้สัญลักษณ์ S เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรฯได้กำหนดแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 และ 20 หน่วยกิต สำหรับ แผน ก แบบ ก2 โดย

 

 

 – ขั้นตอนการขอสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีนิพนธ์