Home » ลักษณะงานวิจัย

ลักษณะงานวิจัย


ลักษณะงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร/กลุ่มวิจัย/ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ประกอบด้วยงานวิจัยหลายด้านให้นักศึกษาสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา เช่น ด้านโลหิตวิทยา โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็ง ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและเวชศาสตร์การบริการโลหิต ตลอดจนด้านอณูชีววิทยา โดยทุกด้านมีเป้าหมายหลักคือมุ่งให้นักศึกษาสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำงานวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำของคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดและมีทุนสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างผลงานวิจัยบางส่วนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ในรอบ 3 ปี (2014 – 2016)

ลำดับที่

ผลงาน

นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
      1. ด้านโลหิตวิทยา
1 Pratummo K, Jetsrisuparb A, Fucharoen S, Tripatara A. Hepcidin gene expression from monocyte of splenectomized and non-splenectomized beta thalassemia. HEMATOLOGY 2014; 19(3): 175-180. นางสาวคณิตา  ประทุมโม รศ.ดร.อำพร ไตรภัทร
2 Singha K, Fucharoen G, Fucharoen S. Five hemoglobin variants in a double heterozygote for alpha-and beta-globin chain defects. Acta Haematol 2014; 131:71-75. นายกฤษดา  สิงหะ รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
3 Kunwandee J, Srivorakun H, Fucharoen G, Sanchaisuriya K, Fucharoen S. ARKRAY ADAMS A1c HA-8180T Analyzer for diagnosis of thalassemia and hemoglobinopathies common in Southeast Asia. Labmedicine 2014; 45: e112-121. นายจตุพล คุณวันดี รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
5. Chaichote W, Sae-ung N, Fucharoen G, Fucharoen S. Red blood cell microparticles in hemoglobin E disorders. Int J Lab Haematol 2015; 37: e52-e55. นางสาววราภรณ์ ไชยโชติ รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง
7. Lerttham W, Fucharoen G, Yamsri S, Fucharoen S. Two independent genetic origins of β+-thalassemia due to -31 A to G mutation in Thai and Japanese populations. Int J Hum Genet 2015; 15: 191-198. นายวรวลัญช์ เลิศธรรม รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ
8. Chaitriphop C, Sanchaisuriya K, Inthavong S, Fucharoen G, Sanchaisuriya P, Changtrakun Y, Fucharoen S. Thalassemia screening using different automated blood cell counters: consideration of appropriate cutoff values. Clin Lab 2016 ; 62(4):545-552. นายชนินทร ชัยไตรภพ รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
9 Konekeo Somphanthabansouk, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา. การพัฒนาระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559; 9(2):….. Ms. Konekeo Somphanthabansouk รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
10 Kumsaen P, Fucharoen G, Sirijerachai C, Chainansamit SO, Wisanuyothin N, Kuwatjanakul P, Wiangnon S. FLT3-ITD mutations in acute myeloid leukemia patients in northeast Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2016; 17(9):4395-4399. นางปิยวรรณ  คำแสน รศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์
11 Suebpeng Y, Jetsrisuparb A, Fucharoen S, Tripatara A. Frataxin expression in reticulocytes of non-splenectomized and splenectomized patients with Hb E- β -thalassemia. Clin Biochem 2016; 49: 463-466. นางสาวยลลดา สืบเพ็ง รศ.ดร.อำพร ไตรภัทร
  1. ด้านโรคติดเชื้อ
1. Pontum S, Prakarasang M, Priyachartkul C. Anti- Pythium insidiosum activity of bacterial strains isolated from environmental. Proceeding of Pan-Asian Biomedical Sciences Conference-Poster Presentation. 2014 Dec11-12.Hong Kong; School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong; 2014. p PS-28. นายศุภกร  พลธรรม รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
2. Sinlapasorn S, Lulitanond A, Angkititrakul S, Chanawong A, Wilailuckana C, Tavichakorntrakool R, Chindawong K, Seelaget C, Krasaesom M, Chartchai S, Wonglakorn L, Sribenjalux P. SCCmec IX in methicillin-resistant Staphylococcus aureus and methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci from pigs and workers at pig farms in Khon Kaen, Thailand. J Med Microbiol 2015; 64 (9): 1087-1093. นางสาวศิวพร ศิลปสอน รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
3. Smantgong N, Tavichakornterakool R, Saisud P, Prasongwatana V, Sribenjalux P, Lulitanond A, Tunkamnerdthai O, Wongkham C, Boonsiri P. Biofilm fornation in trimethoprim/sulfamethxazole- suscepible and trimethoprim/sulfamethoxazole resistant uropathogenic Escherichia coli : Asia Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2015. (483-n485) นายนิธิ สมานทอง ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรทวิกุล
4. ศรวณีย์ ทนุชิต, พรทิพย์ ปิ่นละออ, พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์, อรุณนี สังกา . รูปแบบทางพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยวิธี MIRU-VIRU typing ; วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2558; 27 (2):140-151. นางสาวศรวณีย์ ทนุชิต ผศ.ดร. อรุณนี สังกา
5. Noiseeluang J, Sangka A, Priyachartkul C. Phenotype and Genotype of Cryptococcus neoformans in Khon Kaen Province, Thailand ฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของเชื้อ Cryptococcus neoformans ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย.Proceeding of the National and International Graduate Research Conference 2016, Poj Sarasin building , Khon Kaen university;2016 (1): p690-698. นางสาวจีรภา  น้อยสีเหลือง รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
6. วันวิสาห์ แก้วขันแข็ง, อุมาพร ยอดประทุม, ลำไย วงลคร, สุฐิดา เคนพรม, อรุณวดี ชนะวงศ์, โชติชนะ วิไลลักขณา, นิชา เจริญศรี.การคัดแยกและการศึกษาลักษณะของแบคเทอริโอฝาจต่อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนาน. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2559: 28(1): 9-21. นางสาววันวิสาห์  แก้วขันแข็ง ผศ.ดร.นิชา เจริญศรี
7. Sirichoat A, Wongthong S, Kanyota R, Tavichakorntrakool R, Chanawong A, Welbat JU, Lulitanond A. Phenotypic characteristics of vancomycin-non-susceptible Staphylococcus aureus.  Jundishapur J Microbiol 2016; 9: 1-8. นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
8. Sirichoat A, Lulitanond A, Kanlaya R, Tavichakorntrakool R, Chanawong A, Wongthong S, Thongboonkerd V. Phenotypic characteristics and comparative proteomics of Staphylococcus aureus strains with different vancomycin-resistance levels. Diagn Microbiol Infect Dis 2016; 86(4):340-344. นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ รศ.ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
9. กฤติยา แซ่ลี้, ราตรี ทวิชากรตระกูล, ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, พัชรี บุญศิริ, วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา, ชัยศิริ วงศ์คำ, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์. การชักนำให้เกิดผลึกในปัสสาวะสังเคราะห์โดยเชื้อ Proteus mirabilis ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคนิ่วไต วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2559; 28(2):129-134. นางสาวกฤติยา แซ่ลี้ ผศ.ดร. ราตรี ทวิชากรทวิกุล
  1. ด้านมะเร็ง
1 Chua-On DProungvitaya TTechasen ALimpaiboon TRoytrakul SWongkham SWongkham CSomintara OSungkhamanon S5, Proungvitaya S. High expression of apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated 3 (AIFM3) in human cholangiocarcinoma. Tumour Biol 2016; 37(10):13659-13667. นางสาวดาราพร  เชื้ออ่อน รศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา
2. ศศิธร ไขชัยภูมิ, นงนุช เศรษฐเสถียร, ชาตรี เศรษฐเถียร, รุจิกรณ์ รัตนธรรม, ปรารถนา ยงสกุลชัย, อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์, นิสา เดชาราชกุล . ความสัมพันธ์ของ ABCG5/G8 ยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับระดับไขมันในเลือดในคนไทย : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2558; 27(3):264-272. นางสาวศศิธร  ไขชัยภูมิ รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร