Home » การเรียนการสอนรายวิทยานิพนธ์

การเรียนการสอนรายวิทยานิพนธ์


การเรียนการสอนรายวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรแผน ก มี 2 แบบ คือ แบบ ก 1และแบบ ก 2 โดยทั้งสองแบบมีรายวิชาวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตรจำนวน 36 และ 19 หน่วยกิต ตามลำดับ

แบบ ก 1      451 898     วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
แบบ ก 2      451 899     วิทยานิพนธ์    19 หน่วยกิต

นักศึกษาเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนรายวิชา เมื่อลงทะเบียนแล้วให้นักศึกษาพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ/หรือดำเนินการวิจัยนำร่องภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยหลักสูตรได้กำหนดแผนการจัดการเรียนสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยสังเขป ดังนี้

ปีที่/ภาคการศึกษา

หัวข้อ/รายละเอียด

แบบ ก1/หน่วยกิต

แบบ ก2/หน่วยกิต

1/1

ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ศึกษานำร่องรวมทั้งจัดเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์

9

1/2

นำเสนอความก้าวหน้าคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แบบ ก1)

9

3

2/1

ดำเนินงานวิจัยและนำเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ส่วนแบบ ก2 นำเสนอความก้าวหน้าคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

9

8

2/2

ดำเนินงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้า จัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยพร้อมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามลำดับ

9

8

 

รวม

36

19

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 หากไม่สามารถสอบตามกำหนดดังกล่าว  นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบเค้าโครงที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  ฉบับที่  73/2552) และนักศึกษาต้องเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ และส่งให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

– เมื่อลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งโดยดำเนินการก่อนกำหนดการนำเสนอความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

– ส่วนการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมสำหรับภาคการศึกษาต้น และภายในเดือนกรกฏาคมสำหรับภาคการศึกษาปลาย และการรายงานความก้าวหน้าอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  และส่งให้คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าก่อนวันนำเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ นอกจากนี้นักศึกษาต้องส่งผลการประเมินความก้าวหน้าพร้อมแบบรายงานสรุปความก้าวหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯหลังการนำเสนอภายใน 2 วันทำการ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

                  – การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ต้องดำเนินการภายในเวลา  45  วัน หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์  S ครบตามจำนวนหน่วยกิต  โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นิพนธ์ ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

– นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษและส่งให้คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หลังดำเนินการสอบเสร็จสิ้น

– นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบภายใน 45 วันทำการ