Home » กรรมการบริหารหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร

   รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2559 Email-address
   1.      รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ                                        ประธานหลักสูตร supan@kku.ac.th
   2.      รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์                                      กรรมการ aroonwad@kku.ac.th
   3.      ผศ.ดร.ปรีชา หอมจำปา                                     กรรมการ preecha@kku.ac.th
   4.      อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย                                        กรรมการ worchu@kku.ac.th
   5.      รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา                       กรรมการและเลขานุการ kanokwan@kku.ac.th

 

   รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปัจจุบัน (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน) E-mail address
   1.      รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ                                      ประธานหลักสูตร supan@kku.ac.th
   2.      รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์                                     กรรมการ aroonwad@kku.ac.th
   3.      ผศ.ดร.ปรีชา หอมจำปา                                     กรรมการ preecha@kku.ac.th
   4.      อ.ดร.สุภาวดี  แย้มศรี                                       กรรมการ suprawadi@kku.ac.th
   5.      อ.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย                                       กรรมการและเลขานุการ worchu@kku.ac.th