Home » รายชื่อนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษา


รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน (2559))

ปีการศึกษา 2555  (รุ่นที่ 16)
ลำดับที่ นักศึกษา หมายเหตุ
1 นางสาวจีรภา  น้อยสีเหลือง  
2 นายชนินทร   ชัยตรัยภาพ  
3 นางสาวดาราพร  เชื้ออ่อน  
4 นายนิธิศ  สนามทอง  
5 นางสาวยลดา  สืบเพ็ง  
6 นางสาวรุจิกรณ์  รัตนธรรม  
7 นายวรวลัญช์  เลิศธรรม  
8 นางสาววันวิสาห์  แก้วขันแข็ง  
9 นางสาวศรวณีย์  หนุชิต  
10 นางสาวศันสนีย์  วิชาโรจน์  
11 นางสาวสิริยากร  จันทร์ซ้าย  
12 นางสาวอมรรัตน์  กรณีกิจ  
13 นายอรรถวิทย์   ศิริโชติ  
14 นางสาวอาภาศิริ  ศรีเศรษฐการ ย้ายไป ป.เอก ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556  (รุ่นที่ 17)
1 นางสาวกฤตยา  แซลี้  
2 นายประดิษฐ์   ต้นเพชร  
3 นางปิยวรรณ  คำแสน  
4 นางสาวศิวพร  สิลปสอน  
5 นางสาวสาวิตรี   นุแรมรัมย์  
6 นางสาวสิมาพร  พรหมเมตตา  
7 นายศุภกร   พลธรรม  
8 นางสาววิยะดา  ชุมพล  
ปีการศึกษา 2557  (รุ่นที่ 18)
1 Ms. Nga  Ngutenthi แผน ก (1)
2 Ms. Konkeo Somphanthbansouk แผน ก (1)
3 นายพงศธร  วิเชียร  
4 นางสาวสุรางคณา  แสนใหม่  
5 นายอนันต์  กลางประพันธ์  
6 นายกิตติพงษ์  สกุลไทย  
ปีการศึกษา 2558  (รุ่นที่ 19)
1 Ms Cheng  Kimhaung แผน ก (1)
2 นางสาวรุ่งทิพย์  พุฒบุรี  
3 นางสาวสาลินี  เหล่าฤทธิ์  
4 นางสาวณหทัย  อุตมะมูล ย้ายไป ป.เอก ปีการศึกษา 2559
5 นางสาวศุภนันท์  สุบิน  
6 นางสาวปารมี  ฝั่นระหันต์  
7 นางสาวเบญจวรรณ  ขิ้งชัยภูมิ  
ปีการศึกษา 2559  (รุ่นที่ 20)
1 นางสาวชนาพร  เกียรติสยมภู  
2 นางสาวพัฒน์นรี  เจริญวิจิตรกุล  
3 นางสาวรวินท์นิภา  ชนากานต์กุล  
4 นายวัชรพงษ์  กาวน  
5 นางสาวอนุสรา  กุลเสน  
6 นายสุรสิทธิ์  เปล่งทรัพย์