Home » ปรัชญาดุษฎีดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลักสูตรชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ     Medical Science

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาบัณฑิต 2554  ว่าเป็นหลักสูตรที่ดำเนินมาอย่างเข้มแข็ง เห็นสมควรเปิดเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จึงเริ่มเปิดการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสามารถในการทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ รวมทั้งผลิตผลงานและเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer  review)  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของหลักสูตรมี 4 แบบ แบบ 1.1, 1.2 และ แบบ 2.1, 2.2  แบบ 1.1 และ 1.2 เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันคือ แบบ 1.1 ผู้เข้ารับศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผลการเรียนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง รายวิชาดุษฎีนิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต ระยะเวลา 3 ปี แบบ 1.2 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผลการเรียนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีประสบการณ์การทำวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่เป็นผู้วิจัยหลักหรือเป็นผู้รับผิดชอบบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peer review) รายวิชาดุษฎีนิพนธ์จำนวน 72 หน่วยกิต ระยะเวลา 5 ปี ส่วนแบบ 2.1 และ 2.2 เป็นการเรียนที่มีวิชาบังคับและวิชาเลือกทั้งหมด 12, 24 หน่วยกิต และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์จำนวน 36, 48 หน่วยกิต ตามลำดับ โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาแบบ 2.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผลการเรียนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ระยะเวลาเรียน 3 ปี แบบ 2.2 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีผลการเรียนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 ระยะเวลา 5 ปี

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 ขณะนี้มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 11. คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เพียง 1 คน เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจำปี 12 ตัวชี้วัด ตามที่ สกอ.กำหนด และเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตัวชี้วัด