Home » การเรียนการสอนดุษฎีนิพนธ์

การเรียนการสอนดุษฎีนิพนธ์

topic-program-doctor-md-science-backtohome

การเรียนการสอนดุษฎีนิพนธ์มีหลักสูตร 4 แบบ คือ แบบ 1.1, 1.2 และแบบ 2.1, 2.2 โดยทั้งสี่แบบมีรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ตลอดหลักสูตรจำนวน 48, 72, 36 และ 48 หน่วยกิต ตามลำดับ

แบบ 1.1                        454 996                        ดุษฎีนิพนธ์     48    หน่วยกิต

แบบ 1.2                        454 997                        ดุษฎีนิพนธ์     72    หน่วยกิต

แบบ 2.1                        454 998                        ดุษฎีนิพนธ์     36    หน่วยกิต

แบบ 2.2                        454 999                        ดุษฎีนิพนธ์     48    หน่วยกิต

นักศึกษาเตรียมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนรายวิชา เมื่อลงทะเบียนแล้วให้นักศึกษาพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และ/หรือดำเนินการวิจัยนำร่องภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยหลักสูตรได้กำหนดแผนการจัดการเรียนสอนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ โดยสังเขป ดังนี้

ปีที่/                     ภาคการศึกษา

หัวข้อ/รายละเอียด

แบบ 1.1/
หน่วยกิต

แบบ 1.2/
หน่วยกิต

แบบ 2.1/
หน่วยกิต

แบบ 2.2/                หน่วยกิต

1/1*

ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ศึกษานำร่องรวมทั้งจัดเตรียมเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1, 1.2 , 2.1 และ 2.2)

9

9

3

1/2*

นำเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1, 1.2 และ 2.1)

9

9

6

2/1*

ดำเนินงานวิจัยและนำเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1, 1.2 และ 2.1) ส่วน แบบ 2.2 นำเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

9

9

7

4

2/2

ดำเนินงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

9

9

8

8

3/1

นำเสนอความก้าวหน้า จัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยกับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)

9

9

9

9

3/2

นำเสนอความก้าวหน้าพร้อมทั้งสอบป้องกันกับดุษฎีนิพนธ์กับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ตามลำดับ (แบบ 1.1)  ส่วนแบบ 2.1 นำเสนอความก้าวหน้าพร้อมทั้งจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยกับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ตามลำดับ

3

9

3

9

4/1

ดำเนินงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้ากับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.2 และ 2.2)

9

9

4/2

ดำเนินงานวิจัย นำเสนอความก้าวหน้า จัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยพร้อมทั้งสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์กับคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ตามลำดับ (แบบ 1.2 และ 2.2)

9

9

 

รวม

48

72

36

48

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติจึงจะมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

– ก่อนการขออนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อน โดยเป็นการสอบข้อเขียน  หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดยอิสระ  ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบและรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์  และเมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาสามารถกำหนดวันสอบเค้าโครงได้ตามความเหมาะสม

– ก่อนสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบเค้าโครงและรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 หากไม่สามารถสอบตามกำหนดดังกล่าวนักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบเค้าโครงที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  ฉบับที่ 73/2552)

– นักศึกษาต้องเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษและส่งให้คณะกรรมการสอบเค้าโครงก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

การประเมินความก้าวหน้า

– เมื่อลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์แล้ว  ในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งโดยดำเนินการก่อนกำหนดการนำเสนอความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมสำหรับภาคการศึกษาต้น และภายในเดือนกรกฎาคมสำหรับภาคการศึกษาปลาย

– รายงานความก้าวหน้าอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  และส่งให้คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าก่อนวันนำเสนอไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ นอกจากนี้นักศึกษาต้องส่งผลการประเมินความก้าวหน้าพร้อมแบบรายงานสรุปความก้าวหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาคณะฯ หลังการนำเสนอภายใน 2 วันทำการ

 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

– การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ต้องดำเนินการภายในเวลา  45  วัน  หลังจากที่นักศึกษาผ่านการประเมินผลความก้าวหน้าและได้สัญลักษณ์  S  ครบตามจำนวนหน่วยกิต  โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และรับแบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เสนอแต่งตั้งก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์                               

– นักศึกษาต้องเขียนดุษฎีนิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษและส่งให้คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หลังดำเนินการสอบเสร็จสิ้น  นักศึกษาส่งรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์  ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบภายใน 45 วันทำการ

– นักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบภายใน 45 วันทำการ