Home » วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (ป.ตรี)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (ป.ตรี)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาชีพกายภาพบำบัดและทักษะชีวิตในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อสังคม  โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ โดยใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจทางคลินิก และหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความโดดเด่นในทักษะชีวิตได้แก่ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามเหมาะสมตามบริบทในสังคม มีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชุมชนสังคมและตลาดงานปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างบูรณาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดโดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกหลักฐานเชิงประจักษ์ทางกายภาพบำบัดและวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการรักษา แก้ไขปัญหาทางสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
  2. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด และการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  3. มีความคิดริเริ่มมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สนใจใฝ่รู้ในวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นคว้าวิจัย และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สู่ความเป็นสากล
  4. สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงานในการทำงานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
  6. มีความสามารถขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

 

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
145 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

145

หน่วยกิต
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต
– หมวด 1. ภาษา
–  การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
– หมวด 2. วิทย์-คณิต
–  การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
–  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์
– หมวด 3. มนุษย์-สังคม
–  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของ    ชีวิตในสังคม

9

6

6

3

 

หน่วยกิต

 

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

หน่วยกิต

–  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

       6

หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ

109

หน่วยกิต
– วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

30

หน่วยกิต
– วิชาชีพ

79

หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                      30    หน่วยกิต
(1)  กลุ่มวิชาภาษา                                                      9     หน่วยกิต
      –  การสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purposes I (EAPI)
3(3-0-6)
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAPII)
3(3-0-6)
*000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Basic Computer and Information Technology
  (ไม่นับหน่วยกิต)
* รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-leaning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่มีการเรียนการสอนชั้นเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 (2)  กลุ่มวิชา วิทย์-คณิต                                                 12    หน่วยกิต
–  การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
3(3-0-6)
*000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
Critical Thinking and Problem Solving
3(3-0-6)

–  ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์

000 145000 162 ภาวะผู้นำและการจัดการ
Leadership and Management
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
3(3-0-6)

3(3-0-6)

 (3)  กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม                                                  3    หน่วยกิต
–  คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม

*000 146 ความสุขของชีวิต
Happyness of life
3(3-0-6)

– วัฒนธรรมและภูมิปัญญา                                            6    หน่วยกิต
* 000 156    พหุวัฒนธรรม                                                           3(3-0-6)
                 Multiculturalism

*000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Community Ways of Life and Community Learning
3(1-6-4)
          
หมวดวิชาเฉพาะ                                                 
(1)  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                               30   หน่วยกิต

 312 108 เคมีหลักมูล
Fundamental  Chemistry
3(3-0-6)
 315 122 ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย
University Physics
3(3-0-6)
 315 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
1(0-3-0)
 361 229 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
2(1-3-0)
 361 239 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1
Basic Gross Anatomy I
3(2-4-3)
 361 249 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2
Basic Gross Anatomy II
3(2-4-2)
 363 219 ชีวเคมีสำหรับกายภาพบำบัด
Biochemistry for Physical Therapy
3(3-0-0)
 366 419 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
Pharmacology for Physical Therapy
1(1-0-0)
 367 219 สรีรวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
Physiology for Physical Therapy
3(2-4-3)
 367 229 ประสาทสรีรวิทยา
Neurophysiology
2(2-0-0)
**370 419 จิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Psychiatry for Physical Therapy
1(1-0-1)
*472 101 พื้นฐานชีววิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
Basic Biology for Physical Therapy
1(1-0-2)
*472 102 พื้นฐานจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด               1(1-0-2)
Basic Microbiology and Immunology for Physical Therapy
1(1-0-2)
*472 205 พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด
General Pathology for Physical Therapy
1(1-0-2)
 516 402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นแนะนำ
Introduction to Research Methodology and Biostatistics
2(2-0-3)
(2)  หมวดวิชาชีพ                                                             79   หน่วยกิต

*472 103 กายภาพบำบัดขั้นแนะนำ
Introduction to Physical Therapy
2(1-3-4)
*472 104 พื้นฐานร่างกายมนุษย์สำหรับกายภาพบำบัด
Basic Human Body for Physical Therapy
2(1-2-2)
*472 206 สรีรวิทยาของการออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัด
Exercise Physiology for Physical Therapy
1(1-0-2)
*472 207 การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
Therapeutic Exercise
2(1-3-4)
*472 211 การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
Therapeutic Physical Tools
2(1-3-3)
*472 212 ไฟฟ้าบำบัดและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า
Electrotherapy and Electrodiagnosis
2(1-3-3)
 *472 213 ธาราบำบัดและกายภาพบำบัดบูรณาการ
Hydrotherapy and Integrated Physical Therapy
2(1-3-4)
*472 231 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1
Neurological Physical Therapy I
2(1-3-4)
 *472 241 บูรณาการกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มความผิดปกติของรยางค์บน
Integrated Musculoskeletal physical therapy in upper limb disorders
5(4-3-6)
*472 271 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1
Clinical Practicum in Physical Therapy I
1(0-3-2)
*472 281 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด 1
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy I
1(0-3-2)
*472 308 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับกายภาพบำบัด
Technical English for Physical Therapy
3(3-0-6)
*472 321 กายภาพบำบัดในระบบหายใจ 1
Respiratory Physical Therapy I
3(2-2-5)
*472 322 กายภาพบำบัดระบบไหลเวียนโลหิต
Circulatory Physical Therapy
2(1-2-3)
*472 332 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2
Neurological Physical Therapy II
3(1-6-5)
*472 333 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 3
Neurological Physical Therapy  III
2(1-2-4)
*472 342 บูรณาการกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มความความผิดปกติของรยางค์ล่าง
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in Lower Limb Disorders
4(2-4-6)
*472 343 บูรณาการกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 1
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in Spinal Disorders I
3(2-3-4)
*472 344 บูรณาการกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 2
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in Spinal Disorders II
4(2-4-2)
*472 351 กายภาพบำบัดเด็ก
Pediatric Physical Therapy
3(2-3-5)
*472 361 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
Physical Therapy in Geriatrics
2(1-2-4)
*472 372 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 2
Clinical Practicum in Physical Therapy II
3(0-15-8)
*472 373 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3
Clinical Practicum in Physical Therapy III
3(0-18-6)
*472 382 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด 2
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy II
1(0-3-2)
*472 421 กายภาพบำบัดในระบบหายใจ 2
Respiratory Physical Therapy II
2(1-2-3)
*472 462 กายภาพบำบัดชุมชน
Community Physical Therapy
2(1-3-4)
*472 463 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ
Physical Therapy in Special Conditions
2(1-2-3)
*472 464 จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบำบัด
Physical Therapy Ethics and Administration
3(3-0-6)
*472 474 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4
Clinical Practicum in Physical Therapy IV
2(0-10-5)
*472 475 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 5
Clinical Practicum in Physical Therapy V
3(0-18-6)
*472 476 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 6
Clinical Practicum in Physical Therapy VI
3(0-18-6)
 *472 483 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด 3
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy III
1(0-3-2)                                        
  472 491 สัมมนาทางกายภาพบำบัด
Seminar in Physical Therapy
1(1-0-2)
  472 492 ภาคนิพนธ์
Term Paper
2(0-6-10)
 
หมวดวิชาเลือกเสรี
                               ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

*   หมายถึง รายวิชาใหม่
** หมายถึง รายวิชาที่ปรับปรุง