Home » วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ

topic-program1170-payati
topic-program-payatiw

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
ภาษาอังกฤษ     Master of Science Program in Clinical Pathology and Management

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ)
                                                    วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ)
ภาษาอังกฤษ      Master of Science (Clinical Pathology and Management)
                                                    M.Sc. (Clinical Pathology and Management)

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และติดตามวิทยาการและเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานทางด้านการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชากรไทย
3.2 3.2 มีความรู้ในด้านการจัดการในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุ้มทุน
3.3 สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะในเชิงวิชาการและวิจัยร่วมมือกับบุคลากรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการทางวิชาการ
3.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

4. โครงสร้างของหลักสูตร
              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (โครงการพิเศษ)
เป็นหลักสูตรแผน ก มี 2 แบบ คือ แบบ ก2 และแบบ ข โดยทั้งสองแบบมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชา ดังนี้

แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

18

14  10

หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 8

วิทยานิพนธ์

12

การศึกษาอิสระ

6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

36

 

 

5. รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัดแบ่งออกเป็น 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือก รายละเอียดของหมวดวิชาดังกล่าวมีดังนี้

5.1 หมวดวิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 จำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

452 701

พยาธิวิทยาคลินิก 1 2(2-0-4)

452 702

พยาธิวิทยาคลินิก 2 2(2-0-4)

452 706

พยาธิวิทยาคลินิก 3 3(3-0-6)

452 711

การจัดการทั่วไป 2(2-0-4)

452 712

การจัดการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

452 713

ระบบคุณภาพในงานพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)
452 723 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)
452 731  กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับพยาธิวิทยาคลินิก 1(1-0-2)
452 891 สัมมนา 1 1(1-0-2)

452 892

สัมมนา 2 1(1-0-2)

 

5.2 หมวดวิชาบังคับ โดยนักศึกษาแผน แผน ข 22 หน่วยกิต
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชาบังคับรวม 22 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

452 701

พยาธิวิทยาคลินิก 1 2(2-0-4)

452 702

พยาธิวิทยาคลินิก 2 2(2-0-4)

452 706

พยาธิวิทยาคลินิก 3 3(3-0-6)

452 707

หัวข้อเรื่องปัจจุบันในพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

452 711

การจัดการทั่วไป 2(2-0-4)

452 712

การจัดการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

452 713

ระบบคุณภาพในงานพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)
452 723 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางพยาธิวิทยาคลินิก 2(2-0-4)
452 724 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา 2(1-3-3)
452 731  กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับพยาธิวิทยาคลินิก 1(1-0-2)
452 891 สัมมนา 1 1(1-0-2)

452 892

สัมมนา 2 1(1-0-2)

 

5.3 หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาในหลักสูตรแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนหรือที่จะเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

452 801

การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและความสัมพันธ์ทางคลินิก 2(2-0-4)

461 793

ปัญหาพิเศษทางโลหิตวิทยาคลินิก 2(1-3-3)

461 794

ปัญหาพิเศษทางจุลทรรศน์คลินิก 2(1-3-3)

461 795

สารน้ำร่างกายและการตรวจวิเคราะห์ 2(1-3-3)

461 796

ไขกระดูกและการตรวจไขกระดูก 2(1-3-3)

462 794

ปัญหาพิเศษทางเคมีคลินิก 2(1-3-3)

463 794

ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาคลินิก 2(1-3-3)
464 794 ปัญหาพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2(2-0-4)
464 796 การปลูกถ่ายในงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต 2(2-0-4)
464 797   การจัดการงานบริการโลหิต 2(2-0-4)
464 798 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2(1-3-4)

464 799

การแก้ปัญหาในงานบริการโลหิต 2(1-3-4)

การศึกษาอิสระ เป็นการมุ่งให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์
กว้างขวางในเรื่องที่แต่ละคนสนใจ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ในวิชาชีพได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรแผน ข จะต้องลงเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ

452 897

การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

452 899

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 

6. แผนการศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ แผน ข จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ปีการศึกษา ปีละ 2 ภาคการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
452 706 พยาธิวิทยาคลินิก 3 3
452  723 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติพยาธิวิทยาคลินิก 2
452  XXX รายวิชาเลือก 2
411 711 ภาษาอังกฤษ 3
รวมหน่วยกิตลงทะเบียน 10
รวมหน่วยกิตสะสม 10

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
452 701 พยาธิวิทยาคลินิก 1 2
452 891 สัมมนา 1 1
452 897 การศึกษาอิสระ 2
452  XXX รายวิชาเลือก 4
รวมหน่วยกิตลงทะเบียน 9
รวมหน่วยกิตสะสม 19

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
452  702 พยาธิวิทยาคลินิก 2 2
452 711 การจัดการทั่วไป 2
452 712 การจัดการด้านพยาธิวิทยาคลินิก 2
452 724 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีวิทยา 2
452 731 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1
452  892 สัมมนา 2 1
452 897 การศึกษาอิสระ 2
รวมหน่วยกิตลงทะเบียน 12
รวมหน่วยกิตสะสม 31

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
452  707 หัวข้อเรื่องปัจจุบันในพยาธิวิทยาคลินิก 2
452 897 การศึกษาอิสระ 2
452 XXX รายวิชาเลือก 4
รวมหน่วยกิตลงทะเบียน 8
รวมหน่วยกิตสะสม 39